Artykuł sponsorowany

Co to jest dom pomocy społecznej?

Co to jest dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej to miejsce, które dla wielu osób kojarzy się z ostatnim etapem życia. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę pełnią takie placówki w naszym społeczeństwie. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest dom pomocy społecznej, jakie są jego zadania oraz jakie rodzaje takich placówek istnieją w Polsce.

Funkcje i zadania domów pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której głównym celem jest zapewnienie opieki osobom starszym, niepełnosprawnym czy chorym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Placówki te mają za zadanie zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednie warunki bytowe, opiekę medyczną oraz wsparcie psychologiczne i socjalne. W DPS realizowane są również różnorodne formy aktywizacji społecznej i zawodowej, takie jak terapia zajęciowa czy warsztaty umiejętności społecznych.

Rodzaje domów pomocy społecznej w Polsce

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co to jest dom pomocy społecznej, gdyż w Polsce funkcjonuje kilka rodzajów domów pomocy społecznej, które różnią się między sobą zakresem świadczonych usług oraz grupą docelową. Do najważniejszych z nich należą domy pomocy społecznej dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dla osób z chorobami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnościami somatycznymi. Ponadto istnieją także specjalistyczne placówki, takie jak domy opieki dla osób z demencją czy domy pomocy społecznej dla młodzieży.

Kryteria przyjęcia do domu pomocy społecznej

Aby zostać przyjętym do domu pomocy społecznej, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o miejsce w DPS musi mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza specjalistę. Ponadto, konieczne jest uzyskanie zgody na pobyt w domu pomocy społecznej od właściwego organu administracji publicznej – w przypadku osób pełnoletnich jest to starosta, a w przypadku osób niepełnoletnich – dyrektor ośrodka pomocy społecznej. Ważnym kryterium jest również sytuacja materialna osoby ubiegającej się o miejsce w DPS – placówki te są przeznaczone przede wszystkim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.