Artykuł sponsorowany

Jak wygląda odczytywanie aktu notarialnego?

Jak wygląda odczytywanie aktu notarialnego?

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy lub innego ważnego prawnie czynu. Odczytywanie aktu notarialnego jest jednym z kluczowych etapów jego przygotowania, mającym na celu upewnienie się, że wszystkie strony są świadome treści dokumentu i zgadzają się na jego warunki. Warto wiedzieć, jak przebiega ten proces oraz jakie są jego konsekwencje prawne.

Obowiązek odczytania aktu przez notariusza. Jak to wygląda?

Zgodnie z polskim prawem, notariusz ma obowiązek odczytać akt notarialny na głos przed wszystkimi stronami uczestniczącymi w czynności prawnej. Ma to na celu zapewnienie, że każda ze stron rozumie treść dokumentu oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niego. Obowiązek ten wynika z art. 92 ustawy o notariacie, który stanowi, że "notariusz jest obowiązany odczytać projekt aktu notarialnego stronie lub jej pełnomocnikowi". Odczytanie aktu przez notariusza jest więc niezbędnym elementem każdej czynności notarialnej.

Podczas odczytywania aktu notarialnego, strony mają prawo do zadawania pytań dotyczących jego treści oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W Zabrzu notariusz ma obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z dokumentem, a także uwzględnić wszelkie zastrzeżenia stron. Jeśli strony nie zgadzają się z treścią aktu, notariusz może wprowadzić stosowne zmiany, o ile nie naruszają one przepisów prawa. W przypadku braku porozumienia co do treści aktu, strony mogą odstąpić od zawarcia umowy lub skorzystać z usług innego notariusza.

Odczytanie aktu notarialnego przez notariusza ma istotne konsekwencje prawne dla stron. Po odczytaniu aktu, strony są zobowiązane do podpisania go w obecności notariusza, co oznacza wyrażenie zgody na jego treść i zawarte w nim postanowienia. Akt notarialny staje się wówczas dokumentem urzędowym, który ma moc dowodową i może być przedstawiony w sądzie jako dowód zawarcia umowy lub innego czynu prawnego. Ponadto, z chwilą podpisania aktu przez strony, notariusz ma obowiązek dokonać wpisu do księgi wieczystej lub innego rejestru publicznego, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

W sytuacji, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego, konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły ma obowiązek uczestniczyć w odczytywaniu aktu notarialnego i tłumaczyć jego treść na język zrozumiały dla danej osoby. Warto pamiętać, że koszty związane z usługami tłumacza przysięgłego ponoszą strony czynności prawnej, a nie notariusz.